Uczenie się angielskiego to trudny wyczyn, zwłaszcza jeśli chodzi o opanowanie jego skomplikowanych zasad gramatycznych. Nawet zaawansowani uczniowie wciąż popełniają niektóre z najczęstszych błędów gramatycznych. Wiedza o nich i przykłady, jak ich unikać, pomogą ci w osiągnięciu bardziej płynnego i wolnego od błędów angielskiego. W tym wpisie omówimy niektóre z najczęstszych błędów gramatycznych popełnianych przez uczących się języka angielskiego i poradzimy, jak ich unikać. Omówimy też, jak skorzystanie z pomocy korepetytora może korzystnie wpłynąć na twoją naukę i pewność siebie. Przejdźmy więc od razu do omówienia najczęstszych błędów gramatycznych popełnianych przez uczących się języka angielskiego i sposobów ich unikania.

Zgodność podmiotu z orzeczeniem

Jednym z najczęstszych błędów gramatycznych popełnianych przez uczących się języka angielskiego jest nieprawidłowa zgodność podmiotu z orzeczeniem. Zgodność podmiot-orzeczenie oznacza, że podmiot i czasownik w zdaniu muszą zgadzać się pod względem liczby (pojedynczej lub mnogiej) i w ten sposób dopasowywać się do siebie. Można powiedzieć, że podmiot dyktuje sposób odmiany czasownika, ponieważ decyduje o tym, czy czasownik będzie w liczbie pojedynczej czy mnogiej. Podmiot i czasownik są razem nazywane nexusem. Na przykład „He goes to school” jest poprawne, ale „He go to school” jest niepoprawne.

Aby uniknąć błędów w uzgadnianiu podmiotu z orzeczeniem, ważne jest, aby określić podmiot zdania i upewnić się, że czasownik zgadza się z nim pod względem liczby. Pamiętaj, że podmiotem może być rzeczownik, zaimek lub wyrażenie pełniące funkcję rzeczownika. Oto 3 kroki, które pomogą ci uniknąć błędów w zgodności podmiotu z orzeczeniem:

 1. Zwróć uwagę na podmiot zdania
 2. Zidentyfikuj, czy jest on w liczbie pojedynczej czy mnogiej
 3. Wybierz właściwą formę orzeczenia, zgodną z podmiotem

Użyjmy powyższych kroków do przeanalizowania następujących zdań:

 • The cat chases the mouse (Poprawnie)
 • The cat chase the mouse (Niepoprawne)

W pierwszym zdaniu „cat/kot” jest w liczbie pojedynczej, więc czasownik „chases/goni” zgadza się z nim, ponieważ it/to (kot) goni. W drugim zdaniu czasownik „chase” nie zgadza się z podmiotem liczby pojedynczej „cat”, ponieważ chase odnosi się do they/oni, który jest liczbą mnogą.

Prepozycje/Przyimki

Prepozycje to kolejny obszar, w którym uczący się języka angielskiego często popełniają błędy. Nie bez powodu, ponieważ zazwyczaj nie są one zgodne z zasadami gramatycznymi i dlatego w dużej mierze wymagają zapamiętania. Prepozycje to słowa, które nie mogą być odmieniane i dlatego zawsze występują w tej samej formie. Prepozycje pokazują związek między rzeczownikiem lub zaimkiem a innymi słowami w zdaniu. Relacja między rzeczownikami, zaimkami i innymi słowami jest zazwyczaj umiejscowieniem: on, off, under, over, in, out of, behind, in front of, at, to, from, before, after, along, between, towards, among i tak dalej.

Na przykład „He walked to/do the store” używa przyimka „to”, aby pokazać związek między „walked” a „store”. Wracając do domu, szedł from/od sklepu, a więc teraz przyimek „od” pokazuje inną relację między „szedł” a „sklep”.

Jak widzisz, przykładów prepozycji jest całkiem sporo.

Aby poprawnie używać prepozycji, ważne jest zrozumienie ich znaczenia i zastosowania. Przyimki mogą być trudne, ponieważ nie zawsze stosują się do ustalonych reguł, więc najczęściej będziesz musiał zapamiętać, jak odnoszą się do innych słów. Oto 3 kroki, które pomogą ci poprawnie używać przyimków:

 1. Naucz się najbardziej popularnych przyimków i ich znaczeń
 2. Zwróć uwagę na przyimki (związek-słowo) w zdaniach i idiomach
 3. Używaj przyimków w kontekście, aby zapewnić ich właściwe użycie

Jako przykład użycia przyimków można podać następujące zdania:

 • She is afraid of spiders (Poprawnie)
 • She is afraid for spiders (Niepoprawnie)

W pierwszym zdaniu „of” jest poprawnym przyimkiem wskazującym na związek między „boi się” a „pająków”. W drugim zdaniu „for” jest niepoprawnym przyimkiem, w wyniku czego zdanie zmienia swoje znaczenie. W tym przypadku, ona boi się for/dla pająków oznaczałoby, że boi się w imieniu pająków.

Czasy gramatyczne

Używanie czasu to kolejny obszar, z którym uczący się języka angielskiego często mają problemy. Czas odnosi się do czasu akcji w zdaniu, np. do przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości. Podstawowe czasy to: czas teraźniejszy, który mówi o tym, co dzieje się tu i teraz; czas przeszły, który mówi o tym, co wydarzyło się w przeszłości; oraz czas przyszły, który mówi o tym, co wydarzy się później. W języku angielskim wszystkie trzy czasy mogą być reprezentowane przez present tense; a więc mówić o czymś, co właśnie się wydarzyło: I come into the room and see what has happened; o czymś teraźniejszym: I stand here and wait; o czymś co stanie się w przyszłości: I will come tomorrow. Na przykład, „She is walking to the store” używa czasu teraźniejszego ciągłego (prezent continuous), aby pokazać czynność, która dzieje się teraz.

Aby poprawnie używać czasów, ważne jest zrozumienie ich znaczenia i zastosowania. Język angielski ma 12 czasów, co może być przytłaczające dla uczących się. Oto 3 kroki, które pomogą ci poprawnie używać czasów:

 1. Poznaj podstawowe czasy (przeszły, teraźniejszy i przyszły) i ich zastosowanie
 2. Zwróć uwagę na znaczniki czasu, takie jak „wczoraj” lub „jutro”
 3. Używaj czasów w kontekście, aby zapewnić ich właściwe użycie

Jako przykład możemy rozważyć następujące zdania:

 • Teraźniejszość: I have lived here for five years /Mieszkam tu od pięciu lat (poprawnie)
 • Przeszłość: I lived here for five years. Mieszkałem tu przez pięć lat. (Poprawnie)
 • Przyszłość: I will live here for five years/Będę tu mieszkał przez pięć lat (Poprawnie)
 • I AM living here for five years/Mieszkam tu od pięciu lat. (Niepoprawnie)

W pierwszym zdaniu czas present perfect jest użyty, aby wskazać czynność, która rozpoczęła się w przeszłości i nadal trwa. W drugim zdaniu czas past simple jest użyty do wskazania czynności, która miała miejsce w przeszłości i została zakończona. W trzecim zdaniu czas przyszły jest użyty do opisania zamiaru zamieszkania w określonym miejscu przez określoną liczbę lat w przyszłości. Wreszcie, czwarte zdanie jest napisane w czasie teraźniejszym ciągłym i nie jest poprawnie użyte do opisania czasu trwania.

Przedimki

Przedimki (a, an, the) to struktury słowne, które są jedną z głównych przyczyn błędów gramatycznych w języku angielskim. Przedimków używa się, aby wskazać, czy rzeczownik jest konkretny czy ogólny. Na przykład „She ate an apple” używa nieokreślonego przedimka „an” w odniesieniu do dowolnego jabłka, natomiast „She ate the apple” używa określonego przedimka „the” w odniesieniu do konkretnego jabłka.

Aby poprawnie używać przedimków, ważne jest zrozumienie ich znaczenia i zastosowania. Oto 3 kroki, które pomogą ci poprawnie używać przedimków:

 1. Naucz się różnicy między rodzajnikami określonymi i nieokreślonymi
 2. Zwróć uwagę na kontekst, by określić, czy należy użyć danego przedimka
 3. Używaj przedimków w kontekście, aby zapewnić ich właściwe użycie

Spójrz na przykładowe zdania:

 • He went to the store to buy milk/ Poszedł do (konkretnego) sklepu, żeby kupić mleko (Poprawnie)
 • He went to a store to buy milk/Poszedł do (jakiegoś) sklepu, żeby kupić mleko (Poprawnie)
 • He went to store to buy milk (Brak przedimka) (Niepoprawne)
 • .

W pierwszym zdaniu słowo „the” jest użyte w odniesieniu do konkretnego sklepu. W drugim zdaniu słowo „a” jest użyte w odniesieniu do dowolnego, nieznanego czytelnikowi sklepu. W ostatnim zdaniu brakuje przedimka i zdanie brzmi niekompletnie.

Porządek słów

Ostatnią zasadą gramatyczną, która sprawia problemy uczącym się języka angielskiego, a którą się zajmiemy, jest szyk wyrazów. Kolejność słów odnosi się do kolejności słów w zdaniu. W języku angielskim obowiązuje kolejność słów podmiot-czasownik-przedmiot, ale może się ona zmieniać w zależności od rodzaju zdania lub akcentu w zdaniu. Na przykład „She ate an apple” to zdanie w kolejności podmiotowo-przedmiotowej, ale „An apple she ate” to zdanie w innej kolejności ze względu na akcent. W ten sposób kolejność słów określa znaczenie zdania, które może być zupełnie inne, mimo że użyto tych samych słów.

Aby poprawnie używać szyku wyrazów, ważne jest zrozumienie, jak zbudowane są zdania w języku angielskim. Oto 3 kroki, które pomogą ci używać poprawnego szyku wyrazów:

 1. Naucz się podstawowego szyku wyrazów: podmiot-czasownik-przedmiot
 2. Zwróć uwagę na rodzaj zdania (oznajmujące, pytające, rozkazujące lub wykrzyknikowe)
 3. Użyj szyku wyrazów, by podkreślić pewne słowa lub idee w zdaniu

Spójrz na zdania poniżej:

 • She is my friend (Poprawnie)
 • My friend she is (Niepoprawnie)

W pierwszym zdaniu podmiot „she/ona” występuje przed czasownikiem „is/jest”. W drugim zdaniu kolejność słów jest nieprawidłowa i brzmi niezręcznie.

Częste pomyłki

Jest też wiele popularnych angielskich słów, które są często mylone przez uczących się języka angielskiego. Należą do nich homofony (słowa, które brzmią tak samo, ale mają inne znaczenie) oraz słowa o podobnej pisowni lub znaczeniu. Oto kilka przykładów często mylonych słów i sposobów ich poprawnego użycia:

There/their/they’re: „There” odnosi się do miejsca, „their” to zaimek dzierżawczy, a „they’re” to skrót od „they are”. Nieprawidłowe użycie któregokolwiek z tych słów całkowicie zmieni zdanie, na przykład „they’re friends” oznacza, że dwie lub więcej konkretnych osób jest przyjaciółmi, podczas gdy „their friends” oznacza, że odnosisz się do przyjaciół kogoś innego.

Your/you’re: „Your” to zaimek dzierżawczy, a „You’re” to skrót od „You are”. Podobnie jak w powyższym przykładzie, niewłaściwe użycie któregokolwiek z tych słów całkowicie zmieni zdanie, na przykład „your friends” to specyficzne odniesienie do przyjaciół danej osoby, podczas gdy „you’re friends” oznacza, że wy (dwie lub więcej osób) jesteście przyjaciółmi.

Its/it’s: „Its” to zaimek dzierżawczy, podczas gdy „it’s” to skrót od „it is”. Na przykład „a dog and its bone” ma sens, ale „a dog and it’s bone” już nie, bo zdanie brzmiałoby „a dog and it is bone”.

Pomoc od korepetytora lub lekcje angielskiego

Pomimo że wszystkie te wskazówki gramatyczne mogą pomóc ci uniknąć typowych błędów gramatycznych, ważne jest, abyś pamiętał, że nauka poprawnej gramatyki jest procesem ciągłym. Jeśli masz trudności z samodzielnym doskonaleniem swoich umiejętności gramatycznych, możesz rozważyć skorzystanie z pomocy tutora lub zapisanie się na indywidualne zajęcia z języka angielskiego. Korepetytor może udzielić ci indywidualnego wsparcia i pomóc w zidentyfikowaniu słabych punktów. Oto kilka sposobów na to, by jak najlepiej wykorzystać proces uczenia się z korepetytorem:

 • Poszukaj korepetytora, który specjalizuje się w nauczaniu angielskiego jako drugiego języka
 • Znajdź korepetytora, który może pracować z tobą regularnie
 • Bądź przygotowany do zadawania pytań i robienia notatek podczas indywidualnych zajęć
 • Praktykuj to, czego się nauczysz między zajęciami, aby lepiej zapamiętać informacje

Korepetytor może ci pomóc także w zrozumieć bardziej zaawansowane koncepcje gramatyczne, takie jak jak czasowniki frazowe, warunkowe i modalne. Pojęcia te mogą stanowić wyzwanie dla osób uczących się języka angielskiego, ale prywatni nauczyciele mogą pomóc ci je zrozumieć i poprawnie stosować. Korepetytorów można znaleźć w większości większych miast, wyszukując hasło „Korepetytor z angielskiego” lub „nauczyciel angielskiego”, a następnie dodając „nazwę twojego miasta”. Jeśli wolisz zapisać się na zajęcia z innymi uczniami, można je znaleźć podobnie, wyszukując frazy takie jak „korki z angielskiego” lub „lekcje angielskiego”, a następnie „nazwę miasta”. Na przykład:

 • Korepetytor z języka angielskiego Warszawa
 • Nauczyciel angielskiego Poznań
 • Zajęcia z języka angielskiego Radom
 • Korski z angielskiego Kraków

Oprócz pracy z korepetytorem istnieje wiele źródeł internetowych, które mogą pomóc ci w doskonaleniu umiejętności gramatycznych. Należą do nich artykuły o gramatyce, kursy online i programy do sprawdzania gramatyki. Ważne jest jednak, by korzystać z tych źródeł w połączeniu z korepetytorem lub nauczycielem, by mieć pewność, że uczysz się poprawnej gramatyki i jej stosowania.

Wnioski

Podsumowując, nauka gramatyki angielskiej jest procesem ciągłym, a opanowanie jej zasad wymaga czasu i wysiłku. Jednak dzięki rozpoznawaniu i unikaniu typowych błędów gramatycznych, uczący się języka angielskiego mogą poprawić swoją płynność mówienia i pisania w tym języku. Pamiętaj, by konsekwentnie ćwiczyć i w razie potrzeby szukać pomocy u korepetytora lub eksperta językowego. Stosując się do tych wskazówek i strategii, możesz stać się bardziej pewnym siebie i doświadczonym użytkownikiem języka angielskiego.

Poprawa umiejętności gramatycznych może przynieść wiele korzyści nie tylko w kwestii mówienia i pisania po angielsku. Może pomóc ci w bardziej przejrzystej i skutecznej komunikacji w życiu osobistym i zawodowym, a także otworzyć nowe możliwości w zakresie podróżowania, edukacji i rozwoju kariery. Dzięki zaangażowaniu i odpowiednim zasobom możesz poprawić swoje umiejętności w zakresie gramatyki angielskiej i osiągnąć swoje cele związane z nauką języka.