Egzamin eksternistyczny z zakresu szkoły branżowej I stopnia

Egzaminy eksternistyczne pozwalają osobom dorosłym uzyskać wykształcenie zasadnicze w swojej branży, gdy decydują się na samodzielną naukę i przygotowanie do egzaminów. Te egzaminy obejmują:

 • Egzaminy z przedmiotów ogólnokształcących, które są zgodne z programem nauczania ogólnego dla szkoły branżowej I stopnia.
 • Egzaminy eksternistyczne zawodowe, które potwierdzają kwalifikacje w danym zawodzie.

Od sesji jesiennej w roku 2022, egzaminy eksternistyczne z przedmiotów ogólnokształcących zgodne z programem szkoły branżowej I stopnia są dostępne również dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej.

Z jakich przedmiotów trzeba zdać egzaminy z podstawy programowej?

Od sesji jesiennej w 2022 roku egzaminy eksternistyczne z zakresu szkoły branżowej I stopnia obejmują następujące przedmioty:

 1. Język polski
 2. Język obcy (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski)
 3. Historia
 4. Wiedza o społeczeństwie
 5. Podstawy przedsiębiorczości
 6. Matematyka
 7. Informatyka
 8. Dwa przedmioty wybrane spośród: geografia, biologia, chemia i fizyka.

Ile punktów należy uzyskać, aby zdać egzamin?

Aby zdać egzamin eksternistyczny z przedmiotów ogólnokształcących w ramach szkoły branżowej I stopnia, konieczne jest uzyskanie co najmniej 30% punktów na każdym z tych egzaminów. Osoba, która pomyślnie zda wszystkie te egzaminy, otrzyma zaświadczenie wydane przez komisję okręgową.

Terminy odbywania się egzaminów eksternistycznych z zakresu szkoły branżowej I stopnia

Egzaminy eksternistyczne będą odbywać się dwukrotnie w ciągu roku:

 1. W sesji jesiennej, w terminie od 1 do 31 października.
 2. W sesji zimowej, w terminie od 1 lutego do ostatniego dnia lutego.

Harmonogram egzaminów zostanie ogłoszony przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na stronie internetowej CKE 30 dni przed rozpoczęciem danej sesji egzaminacyjnej.

Dokumenty potrzebne do zgłoszenia chęci udziału w egzaminie eksternistycznym z zakresu szkoły branżowej I stopnia

Aby ubiegać się o przystąpienie do egzaminów eksternistycznych z przedmiotów ogólnokształcących w ramach szkoły branżowej I stopnia, osoba musi spełnić pewne warunki i złożyć odpowiednie dokumenty w określonym terminie:

 1. Osoba zainteresowana musi złożyć wniosek o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych nie później niż dwa miesiące przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej. Dla sesji jesiennej oznacza to do końca lipca, a dla sesji zimowej do końca listopada.
 2. Wraz z wnioskiem osoba ubiegająca się o egzaminy musi dołączyć swoje świadectwo ukończenia gimnazjum lub świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej.
 3. Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) podejmuje decyzję dotyczącą dopuszczenia do egzaminów eksternistycznych na podstawie złożonego wniosku. Osoba ubiegająca się o egzaminy zostaje poinformowana o wynikach tego postępowania przez dyrektora OKE w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.
 4. Jeśli osoba zostanie zakwalifikowana do egzaminu, dyrektor OKE informuje ją o konieczności złożenia deklaracji oraz dowodu wniesienia opłaty za zadeklarowane egzaminy i możliwości wniesienia wniosku o zwolnienie z opłaty.
 5. Osoba dopuszczona do egzaminu musi złożyć dokument, w którym informuje, z jakich przedmiotów zamierza zdawać egzaminy, oraz dostarczyć dokument potwierdzający opłatę za te egzaminy lub wniosek o zwolnienie z opłat. Należy to zrobić nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. Dla sesji jesiennej oznacza to do końca sierpnia, a dla sesji zimowej do końca grudnia.

Egzaminy dla osób ze specjalnymi potrzebami 

Osoby o określonych rodzajach niepełnosprawności, takie jak niewidomi, słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, afazją, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, autyzmem (w tym zespołem Aspergera), oraz tymczasowo chore lub niepełnosprawne, mają prawo do dostosowania warunków i/lub formy egzaminów eksternistycznych na podstawie odpowiednich dokumentów.

Aby ubiegać się o takie dostosowania, osoba musi złożyć wniosek, a także zaświadczenie lekarskie potwierdzające rodzaj i stopień niepełnosprawności. Dokładne metody dostosowania do potrzeb ucznia są określone w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE).

Jak wyglądają egzaminy? 

Egzaminy eksternistyczne są przeprowadzane w formie pisemnej. Osoba zdająca egzamin otrzymuje arkusz egzaminacyjny, który zawiera różnego rodzaju zadania:

 • Zadania zamknięte, takie jak wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz lub na dobieranie.
 • Zadania otwarte, obejmujące zadania z luką, krótkie odpowiedzi lub zdania, które wymagają rozbudowanej odpowiedzi.

Na arkuszu egzaminacyjnym znajdują się same zadania oraz miejsce do ich rozwiązania. Przy każdym zadaniu jest podana informacja o maksymalnej liczbie punktów, które można zdobyć za poprawne rozwiązanie danego zadania. Pierwsza strona arkusza zawiera instrukcje, które zdający muszą przeczytać i stosować się do nich podczas egzaminu. Arkusze są kodowane zgodnie z określonymi instrukcjami.

Przygotuj się do egzaminów eksternistycznych z korepetytorem

Przystąpienie do egzaminów eksternistycznych może stanowić spore wyzwanie. Nie musisz się jednak przygotowywać samemu. Wielu uczących się decyduje się na współpracę z korepetytorem. Aby znaleźć nauczyciela, który zna się na temacie, wpisz w wyszukiwarkę “korepetycje z biologii do egzaminów eksternistycznych branżowych pierwszego stopnia Warszawa”, czy też “nauczyciel matematyki Łódź, egzaminy eksternistyczne branżowe”. Inwestując w pracę z indywidualnym nauczycielem, masz pewność, że wszystkie słabe strony zostaną zaadresowane i rozwiązane przed egzaminem, a ty zdasz śpiewająco.