Egzamin eksternistyczny z zakresu szkoły branżowej II stopnia

Egzaminy eksternistyczne pozwalają osobom dorosłym uzyskać wykształcenie średnie branżowe. Dedykowane są osobom, które decydują się na samodzielne przygotowanie do tych egzaminów. Przeprowadzane są dwa rodzaje egzaminów:

  • Egzaminy z wymagań podstawy kształcenia ogólnego dla szkoły branżowej II stopnia, obejmujące przedmioty ogólnokształcące.
  • Egzaminy eksternistyczne zawodowe, które potwierdzają kwalifikacje w danym zawodzie, na poziomie szkoły branżowej II stopnia.

Do sesji zimowej w 2024 roku, egzaminy eksternistyczne z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły branżowej II stopnia mogą być zdawane przez absolwentów gimnazjum. 

Przedmioty, które trzeba zdawać

Do sesji zimowej w 2024 roku, uczniowie muszą zdawać cztery egzaminy: z matematyki, języka polskiego, informatyki oraz języka obcego. W przypadku języka obcego zdający może wybrać niemiecki, rosyjski, francuski lub angielski. Od 2024 roku należy także zdać egzamin z wiedzy o społeczeństwie. 

W przypadku zdawania egzaminów w późniejszym terminie warto obserwować stronę CKE w razie jakichkolwiek zmian w programie. 

Aby egzamin został uznany za zaliczony, zdający musi otrzymać co najmniej 30% punktów z każdego przedmiotu. 

Czy i ile płaci się za egzamin eksternistyczny z zakresu szkoły branżowej II stopnia? 

Tak, za wszystkie egzaminy eksternistyczne się płaci. Aktualne informacje dotyczące opłat za egzaminy eksternistyczne udzielane są przez poszczególne okręgowe komisje egzaminacyjne. Warto pamiętać, że zdający mogą złożyć wniosek o zwolnienie z opłaty, który będzie rozpatrywany przez OKE. 

Jak przygotować się do egzaminów? 

Doskonałym sposobem na przygotowanie się do egzaminów eksternistycznych, jest ćwiczenie przedmiotów, bazując na arkuszach z poprzednich lat. W ten sposób można nie tylko przećwiczyć wiedzę, ale także przyzwyczaić się do formuły egzaminów. Przykładowe arkusze egzaminacyjne są dostępne w informatorach o egzaminach eksternistycznych, publikowanych na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) oraz ośmiu okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE).

Oprócz tego warto poszukać odpowiedniego korepetytora, w szczególności wtedy, gdy jakiś przedmiot sprawia ci więcej trudności. Aby znaleźć dobrego nauczyciela, nie musisz ograniczać się do korepetytorów w swoim mieście – możesz poszukać ich online. Jeżeli chcesz znaleźć kogoś stacjonarnie, wpisz nazwę przedmiotu, z którym masz problem, nazwę miasta, a także słowo nauczyciel, korepetytor, czy korepetycje, na przykład “korepetycje z polskiego, Warszawa”, czy “korepetytor do egzaminu eksternistycznego, matematyka, Gdańsk”. 

Postaraj się znaleźć nauczycieli, którzy specjalizują się w pomocy uczniom przed egzaminami. W ten sposób otrzymasz jak najlepsze wsparcie. 

Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc przystąpić do egzaminu?

Egzaminy eksternistyczne odbywają się dwukrotnie w roku:

  • W sesji zimowej od 1 lutego do ostatniego dnia lutego.
  • W sesji jesiennej od 1 października do 31 października.

Harmonogram egzaminów ogłasza dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.

Osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminów eksternistycznych musi złożyć wniosek do jednej z okręgowych komisji egzaminacyjnych. Wnioskodawca musi podać swoje dane osobowe, numer PESEL lub inny dokument tożsamości, adres, dane kontaktowe oraz wskazać typ szkoły, tj. branżową szkołę II stopnia. Wniosek powinien zawierać załączniki, takie jak świadectwo ukończenia odpowiedniego typu szkoły (np. branżowej szkoły I stopnia, zasadniczej szkoły zawodowej) oraz świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej lub gimnazjum.

Po złożeniu wniosku osoba ubiegająca się o egzaminy otrzymuje decyzję od okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie 14 dni. W razie niezadowolenia z decyzji istnieje możliwość odwołania się do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) w ciągu 7 dni od doręczenia decyzji. Decyzja dyrektora CKE jest ostateczna.

Osoba dopuszczona do egzaminów musi dostarczyć dyrektorowi komisji okręgowej informację o przedmiotach, z których zamierza zdawać egzaminy oraz dowód wniesienia opłaty za te egzaminy lub wniosek o zwolnienie z opłaty, nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.

Informacje o miejscach przeprowadzania egzaminów są udostępniane publicznie na stronie internetowej komisji okręgowej nie później niż 15 dni przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej.

Osoba dopuszczona do egzaminów ma na ogół 3 lata na zdanie wszystkich egzaminów. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek zdającego, dyrektor komisji okręgowej może przedłużyć ten okres o dwie sesje egzaminacyjne. Dodatkowo, egzaminy zdane w okresie nie dłuższym niż 3 lata mogą być uwzględnione, gdy osoba ubiega się o przystąpienie ponownie po upływie tego okresu.

Jak wygląda egzamin?

Egzaminy obejmujące materiał z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia są prowadzone w formie pisemnej. Zanim przystąpisz do rozwiązywania zadań, ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z Instrukcją dla zdającego, która znajduje się na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego.

Zadania rozwiązywane są bezpośrednio na arkuszu egzaminacyjnym, z wyjątkiem egzaminu z informatyki, w którym odpowiedzi są wprowadzane do plików utworzonych w odpowiednich programach komputerowych.

Dokładny opis przebiegu egzaminów eksternistycznych, wraz z wszelkimi szczegółami, można znaleźć w „Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów eksternistycznych,” która jest regularnie publikowana na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE).