Egzamin eksternistyczny – liceum ogólnokształcące

Egzaminy to bardzo ważny element edukacji. Egzamin zewnętrzny potwierdza kompetencje ucznia, ale także stanowi przepustkę do dalszego kształcenia i rozwoju zawodowego. W tym artykule znajdziesz wszystko, co musisz wiedzieć o egzaminie eksternistycznym z wiedzy z zakresu liceum ogólnokształcącego. 

Cel egzaminów eksternistycznych z liceum ogólnokształcącego 

Egzaminy eksternistyczne w ramach liceum ogólnokształcącego są organizowane, aby umożliwić osobom dorosłym samodzielne ukończenie liceum. Po zakończeniu tego szczebla edukacji przez zdanie egzaminów eksternistycznych uczniowie mogą przystąpić do egzaminu maturalnego. 

W przypadku trzyletniego liceum ogólnokształcącego, egzaminy zewnętrzne przeprowadzane będą do sesji zimowej w 2023 roku. Natomiast z zakresu czteroletniego liceum ogólnokształcącego będzie można zdawać od sesji jesiennej w 2023 roku. 

Z jakich przedmiotów trzeba zdawać egzamin?

Aby ukończyć liceum w trybie eksternistycznym i móc podejść do matury, uczniowie muszą zdać egzamin z następujących przedmiotów: 

 • matematyka, 
 • chemia, 
 • informatyka, 
 • fizyka, 
 • język polski, 
 • język obcy (do wyboru: angielski, rosyjski, niemiecki, francuski), 
 • historia, 
 • WOS, 
 • biologia, 
 • geografia, 
 • podstawy przedsiębiorczości. 

Ile punktów należy zdobyć, aby zdać egzamin eksternistyczny? 

Aby zdać egzamin eksternistyczny z liceum ogólnokształcącego, osoba do niego przystępująca musi uzyskać minimum 30% punktów z każdego zdawanego przedmiotu. Jeżeli osoba zda wszystkie przedmioty, otrzyma ona świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego. Taki dokument wydawany jest przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. 

Wynik uzyskany na egzaminie eksternistycznym odpowiada stopniom, jakie można uzyskać w szkole. 

 • 93-100% odpowiada ocenie celującej
 • 78-92% jest równoważne z oceną bardzo dobrą
 • 62-77% równa się ocenie dobrej
 • 46-61% to ocena dostateczna
 • 30-45% odpowiada ocenie dopuszczającej 
 • poniżej 30% uczeń nie zdaje egzaminu, co równa się z otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

Pierwsza lekcja jest bezpłatna!

✔️ Zajęcia z korepetytorem online

✔️ Indywidualne zajęcia

✔️ Wykwalifikowani korepetytor

Terminy egzaminów eksternistycznych z liceum ogólnokształcącego 

Egzaminy eksternistyczne z liceum ogólnokształcącego odbywają się dwa razy w roku, podczas dwóch sesji egzaminacyjnych. Sesja jesienna przypada na październik, a sesja zimowa odbywa się w lutym. 

Dokładne daty odbywania się konkretnych egzaminów ogłaszane są przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Następuje to minimum 30 dni przed rozpoczęciem sesji. Informację taką można znaleźć na stronie CKE. 

Pamiętaj o zgłoszeniu chęci do przystąpienia do egzaminu 

Aby przystąpić do egzaminów zewnętrznych z zakresu liceum ogólnokształcącego, musisz złożyć wniosek o dopuszczenie do egzaminów do okręgowej komisji egzaminacyjnej. Taki wniosek musi być złożony najpóźniej dwa miesiące przed rozpoczęciem danej sesji, a więc w przypadku sesji jesiennej, do końca lipca, a zimowej, do końca listopada. Wniosek o chęci przystąpienia do egzaminu musi być złożony w towarzystwie świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej (ośmioletniej). 

Decyzja o tym, czy osoba zostanie dopuszczona do egzaminu eksternistycznego, jest podejmowana przez OKE. Od momentu otrzymania wniosku przez OKE, po otrzymanie pisemnej decyzji dyrektora OKE, może minąć maksymalnie 14 dni. Jeżeli osoba zostanie zakwalifikowana do egzaminu, dyrektor OKE informuje o konieczności złożenia deklaracji, a także dowodu opłaty lub wniosku o zwolnienie z kosztów egzaminu. 

 Po tym, jak otrzymasz informację o dopuszczeniu do egzaminu, najpóźniej 30 dni przed terminem rozpoczęcia sesji, musisz złożyć do dyrektora OKE następujące dokumenty:

 • deklarację z listą przedmiotów, które chcesz zdawać w danej sesji egzaminacyjnej. Formularz może być pobrany na stronie CKE. 
 • dowód opłaty za egzaminy albo wniosek o zwolnieniu z opłat. Wniosek można pobrać na stronie CKE. 

W ilu sesjach można zdawać egzamin? 

Informację o liczbie sesji, w których można zdawać egzamin podają okręgowe komisje egzaminacyjne. W przypadkach uzasadnionych, osoba przystępująca do egzaminów może ubiegać się o przedłużenie terminu zdawania testów. W takiej sytuacji należy złożyć wniosek o przedłużenie do dyrektora OKE (Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej). Osoba, która ponownie stara się o zdanie egzaminów eksternistycznych w okresie krótszym niż 3 lata od ich wcześniejszego zdawania, ma możliwość wystąpienia z prośbą o uznanie wcześniej zaliczonych egzaminów. Wniosek w tej sprawie również składa się do dyrektora OKE.

Jakich zadań spodziewać się na egzaminie? 

Egzaminy eksternistyczne zdaje się wyłącznie w formie pisemnej. Arkusze egzaminacyjne z różnych przedmiotów zawierają zarówno zadania zamknięte (w tym wielokrotnego wyboru, na dobieranie, typu prawda-fałsz), jak i otwarte (z luką, zadania rozszerzonej i krótkiej odpowiedzi). 

W każdym arkuszu znajdują się zadania, jak i miejsce na ich rozwiązanie. W zależności od rodzaju zadania otrzymuje się różną punktację. Maksymalna punktacja jest zaznaczona przy każdym zadaniu. Na pierwszej stronie każdego arkusza można znaleźć instrukcję wykonywania zadań – koniecznie ją przeczytaj, aby wiedzieć, w jaki sposób wykonywać zadania. 

Znajdź korepetytora, który pomoże ci przygotować się do egzaminu eksternistycznego 

Egzamin eksternistyczny z zakresu liceum ogólnokształcącego może stanowić wyzwanie. Samodzielne przygotowanie może nie wystarczyć. Jeżeli czujesz, że potrzebujesz pomocy z poszczególnych przedmiotów, poszukaj korepetytora. Ze spersonalizowaną pomocą o wiele łatwiej będzie ci osiągnąć swój edukacyjny cel. Możesz poszukać nauczycieli w twoim regionie, wpisując w wyszukiwarkę odpowiednie hasła, na przykład “korepetycję z biologii egzamin eksternistyczny LO Warszawa”, czy “zajęcia dodatkowe z chemii liceum Poznań”, albo postawić na nauczycieli online, wyszukując “korepetytorzy egzamin eksternistyczny z liceum online”. Z profesjonalną pomocą łatwiej będzie ci zweryfikować swoje słabe strony i je wzmocnić, a także znaleźć motywację do nauki.