Egzamin maturalny

Egzamin maturalny, zwany też egzaminem dojrzałości, to jeden z ważniejszych testów w życiu. Na jego podstawie będziesz mógł nie tylko oficjalnie zakończyć edukację średnią, ale także dostać się na wymarzone studia. Jeżeli zdajesz maturę w tym roku lub za parę lat, koniecznie przeczytaj ten artykuł. Znajdziesz w nim przydatne informacje na temat tego egzaminu, a także wskazówki, jak się do niego przygotować. 

Deklaracje maturalne – kiedy złożyć?

Aby przystąpić do egzaminu dojrzałości w maju, musisz wypełnić deklarację maturalną. Taka deklaracja zawiera informacje o tym, jaki przedmiot lub przedmioty chcesz zdawać na poziomie rozszerzonym. 

Na początku roku szkolnego należy złożyć do dyrektora szkoły wstępną deklarację. Z kolei pod koniec stycznia lub na początku lutego, należy złożyć ostateczną deklarację. Pamiętaj, aby dokładnie sprawdzić oficjalne daty, ponieważ mogą się one zmieniać z roku na rok. 

Jakie egzaminy są obowiązkowe? 

W przypadku egzaminów pisemnych każdy maturzysta jest zobowiązany do zdania języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. 

Każdy licealista musi też zdać część ustną z języka polskiego i jednego języka nowożytnego (angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, włoskiego). 

Jeżeli maturzysta uczęszcza do szkoły lub oddziału, w którym językiem nauczania jest język mniejszości narodowej, wówczas musi on dodatkowo przystąpić do egzaminu ustnego i pisemnego z tego języka. 

Jakie wyniki trzeba uzyskać, aby zdać maturę?

Z pewnością, jak wszyscy licealiści, marzysz o tym, by napisać maturę jak najlepiej. Im wyższy wynik, tym lepsze szanse na studia na wymarzonej uczelni. Niestety nie wszystkie przedmioty są silną stroną każdego z uczniów. Aby zdać maturę, musisz jednak uzyskać konkretny wynik z przedmiotów obowiązkowych. Zarówno w przypadku części ustnej, jak i części pisemnej, musisz otrzymać minimum 30%. Co więcej, musisz przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej.  

Czas trwania poszczególnych egzaminów maturalnych

W zależności od wybranego przedmiotu, otrzymasz określony czas na wykonanie wszystkich zadań. W przypadku dodatkowych przedmiotów dopytaj o czas trwania egzaminu, ponieważ może być on różny, w zależności od tego, co wybierzesz. 

Matematyka – egzamin z matematyki trwa 170 minut i składa się z trzech części:

 • pytania zamknięte (cztery opcje odpowiedzi, spośród których tylko jedna jest otwarta), za każde pytanie, na które odpowiesz dobrze, otrzymasz jeden punkt,

 • pytania otwarte (w których wymagana jest odpowiedź wraz z uzasadnieniem), za każde zadanie możesz otrzymać dwa punkty,

 • zadania otwarte (w których musisz podać swój tok rozumowania, to, jakie sposoby liczenia zastosowałeś, etc.). Za te zadania możesz uzyskać cztery, pięć, a nawet sześć punktów. 

Polski – egzamin pisemny z języka polskiego trwa 240 minut i składa się z dwóch arkuszy. Pierwszy arkusz zawiera dwie sekcje: 

 • język polski w użyciu 

 • test historycznoliteracki 

W drugim arkuszu maturzyści mają miejsce na napisanie wypracowania, nie krótszego niż 400 słów. Uczniowie otrzymają sugerowane tematy, z których mogą wybrać jeden. W wypracowaniu muszą zostać uwzględnione dwa utwory literackie, z czego jeden musi być lekturą obowiązkową. Należy też odnieść się do dwóch kontekstów, do wyboru: polityczny, kulturowy, społeczny, historyczny, biograficzny, lub kulturowy. 

Egzamin ustny z języka polskiego trwa 30 minut. Przez 15 minut uczeń może przygotować odpowiedź na dany temat, a przez kolejne 15 prowadzi on monolog na ten temat, a następnie rozmawia z komisją egzaminacyjną. 

Język obcy – egzamin pisemny z języka obcego trwa 120 minut. Składają się na niego: 

 • zadania zamknięte, sprawdzające rozumienie ze słuchu, umiejętności czytania i znajomość środków językowych. 

 • wypowiedzi pisemnej, w której maturzysta musi napisać list tradycyjny lub e-mail, albo ewentualnie wpis na blogu.

Ustna matura z języka obcego trwa około 15 minut. Prowadzona jest w formie rozmowy między uczniem a egzaminatorem. Uczestniczy w niej też biernie drugi egzaminator, który przysłuchuje się rozmowie. 

Jakie przedmioty dodatkowe można zdawać na maturze?

Oprócz konieczności zdania matur podstawowych, maturzyści mogą wybrać przedmioty dodatkowe. Zdanie niektórych z nich może być konieczne, aby dostać się na określony kierunek studiów. Maksymalnie uczeń może wybrać sześć przedmiotów dodatkowych. 

Oto, jakie przedmioty można zdawać dodatkowo na maturze: 

Na poziomie podstawowym lub rozszerzonym:

 • biologia, 

 • chemia, 

 • fizyka i astronomia, 

 • filozofia, 

 • historia, 

 • muzyka, 

 • geografia, 

 • historia sztuki, 

 • język łaciński i kultura antyczna, 

 • język mniejszości etnicznej, 

 • wos,

 • wiedza o tańcu, 

 • język obcy

 • informatyka, 

Na poziomie rozszerzonym:

 • język polski, 

 • matematyka, 

 • język mniejszości narodowej, 

 • język obcy (ten sam, co obowiązkowy). 

Jakie egzaminy dodatkowe wybrać?

Wybierając swoje egzaminy dodatkowe, a także ich poziom, musisz zastanowić się, jak chcesz kontynuować swoją edukację. Weź pod uwagę, na jakie studia chcesz aplikować, a także to, z jakich przedmiotów jesteś lepszy. Nie zniechęcaj się jednak, jeżeli wymarzona uczelnia wymaga zdania egzaminu z przedmiotu, z którego jesteś nieco słabszy. Z odpowiednią determinacją na pewno sobie poradzisz. Możesz na przykład skorzystać z korepetycji maturalnych, albo dodatkowych zajęć w swojej szkole. 

Gdzie się zdaje maturę? 

Swoją maturę musisz zdać w szkole macierzystej, czyli w tej, do której uczęszczasz. Istnieją jednak wyjątki, które pozwalają na zdawanie matury w innej placówce:

 • w przypadku absolwentów, którzy składają deklarację dyrektorowi OKE. Dyrektor OKE wskazuje szkołę, w której odbędą egzamin. 

 • w przypadku, kiedy w szkole niemożliwe jest powołanie komisji egzaminacyjnej z przedmiotu w części ustnej, który uczeń wybrał. W takiej sytuacji dyrektor OKE wysyła ucznia do innej szkoły. Czasami możliwe jest też takie przekierowanie przez dyrektora OKE w przypadku części pisemnej egzaminu. 

Terminy dodatkowe i poprawkowe – kto może z nich skorzystać

Jeżeli z udokumentowanych przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mogłeś przystąpić do egzaminu w maju i uzyskałeś zgodę dyrektora OKE, możesz przystąpić do matury w terminie dodatkowym, który zazwyczaj odbywa się w czerwcu. 

Nie zdałeś matury za pierwszym razem? Jeżeli przystąpiłeś do wszystkich przedmiotów obowiązkowych i oblałeś tylko jeden przedmiot obowiązkowy w części pisemnej, możesz przystąpić do poprawki w późniejszym terminie, ustalonym przez dyrektora CKE.  

Przygotuj się do matury, korzystając z korepetycji w twojej okolicy

Jeżeli chcesz przygotować się do egzaminów jak najlepiej, skorzystaj z pomocy korepetytorów. Internet to świetne źródło informacji. Aby wyszukać korepetytora z danego przedmiotu wpisz w wyszukiwarkę frazę “korepetycje z polskiego przed maturą w Warszawie” czy “Korki z matmy, Gdańsk”. Możesz się też uczyć online. Nie musisz ograniczać się wyłącznie do oferty, którą masz na miejscu. Poszukaj korepetytorów maturalnych online, aby otrzymać najlepszą  edukację, bez względu na to, gdzie mieszkasz.