Egzamin zawodowy

Ukończenie szkoły zawodowej często gwarantuje szybkie znalezienie pracy. Jednak, aby otrzymać tytuł zawodowych, oprócz brania udziału w praktykach, należy też zdać egzamin zawodowy. Jeżeli właśnie się do niego przygotowujesz, koniecznie przeczytaj ten tekst. Zawiera on informacje na temat tego, o czym należy pamiętać.

Dla kogo egzamin zawodowy? 

Egzamin zawodowy ocenia poziom opanowania umiejętności z danego zawodu. Umiejętności niezbędne do otrzymania tytuły zawodowego określane są w podstawie programowej kształcenia zawodowego. 

Do egzaminu zawodowego mogą podejść osoby, które ukończyły podstawę programową. 

 • Osoby, które kształciły się wg podstawy programowej obowiązującej do 1 września 2012, zdają egzamin w formule 2012, czyli tzw. kwalifikacje jednoliterowe. 
 • Osoby, które kształcą się wg podstawy programowej, która obowiązywała od 1 września 2017, zdają egzamin w formule kwalifikacji dwuliterowych, 2017. 
 • Ci uczniowie, którzy kształcą się wg podstawy programowej wprowadzonej od 1 września 2019 roku, zdają egzamin w formule 2019, czyli kwalifikacje trzyliterowe. 

Co sprawdza egzamin zawodowy? 

Na podstawie egzaminów zawodowych można określić poziom opanowania przez uczniów wiedzy i umiejętności z zakresu kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, które są ustalone w podstawie programowej kształcenia w zawodzie. 

Jeżeli chcesz przejrzeć przykładowe pytania i zadania egzaminacyjne, zajrzyj do informatorów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

Z jakich części składa się egzamin zawodowy? 

Przystępując do egzaminu zawodowego, musisz być gotowy na część pisemną i praktyczną. 

Część pisemna odbywa się przy komputerze, przy użyciu elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego. Przeznaczona jest na nią pełna godzina. W ciągu 60 minut musisz rozwiązać 40 zadań zamkniętych, które zawierają cztery odpowiedzi. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. W razie potrzeby można też zdawać egzamin w formie papierowej. 

W części praktycznej zdający wykonują zadania egzaminacyjne. Ich rezultatem jest wyrób, usługa lub dokumentacja. Ta część trwa minimum 120 minut, ale nie może przekroczyć 240 minut. Część praktyczna odbywa się na stanowisku egzaminacyjnym. Zadanie, które zdający ma wykonać, zawarte jest w arkuszu egzaminacyjnym. Aby sprawdzić dokładny czas trwania części praktycznej egzaminu, sprawdź informatory Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

Zanim czas egzaminu zacznie być liczony, będziesz mieć 10 minut na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego i na wyposażenie stanowiska egzaminacyjnego. 

Formuła egzaminu z 2019 roku 

Od 2019 roku obowiązują pewne zmiany w porównaniu do egzaminów przeprowadzanych w formułach 2012 i 2017. Niektóre z nich to:

 • inne zawody, w których przeprowadzany jest egzamin, a także inne kwalifikacje wynikające ze zmian podstaw programowych. 
 • egzamin zawodowy jest teraz obowiązkowych dla uczniów i słuchaczy szkół zawodowych. Niepodejście do egzaminu oznacza nieotrzymanie świadectwa ukończenia szkoły lub danego semestru, jednocześnie nie dając uprawnień do wykonywania zawodu. 
 • egzamin w formie pisemnej przeprowadzany jest przy komputerze. Wyjątek stanowią osoby, które wnioskują o zmianę tych warunków. 
 • zadania w części praktycznej egzaminu we wskazanych kwalifikacjach są jawne. 

Ile punktów należy uzyskać, aby zdać egzamin zawodowy?

Jeżeli nie zdasz egzaminu zawodowego, nie otrzymasz dyplomu. Pamiętaj, że musisz zdać zarówno część pisemną, jak i praktyczną. 

W części pisemnej musisz uzyskać co najmniej 20 punktów, czyli 50%. 

W części praktycznej do zdania potrzebujesz 75% punktów. 

Po zdaniu egzaminu zawodowego otrzymasz certyfikat kwalifikacji zawodowej. Taki certyfikat wydawany jest przez komisję okręgową. Uczniowie, którzy posiadają odpowiedni poziom wykształcenia, a także certyfikat kwalifikacji zawodowej, otrzymają dyplom zawodowy. 

Obecnie dyplomy zawierają suplement w postaci Europass. Stanowi on uzupełnienie danych zapisanych w dyplomie. Dzięki niemu pracodawcy, także zagraniczni, będą mogli lepiej zrozumieć, jakie konkretnie kwalifikacje ma dany pracownik. 

Osoby, które nie zdały egzaminu, nie otrzymują dyplomu, tylko informację o swoich wynikach. 

Czy za egzamin zawodowy się płaci? 

Dla uczniów i słuchaczy szkół zawodowych egzamin jest bezpłatny. 

Opłata za egzamin jest pobierana od:

 • osób, które przystępują do egzaminu eksternistycznego zawodowego, 
 • osób dorosłych, które ukończyły przyuczenie do pracy lub praktyczną naukę zawodu dorosłych,
 • absolwenci, przystępujący do egzaminu po raz trzeci lub kolejny, 
 • młodociani pracownicy (wówczas jednak koszty pierwszego egzaminu są pokrywane przez pracodawcę. Pracodawca może też pokryć koszty ewentualnego egzaminu poprawkowego, choć nie musi tego robić.). 

Przygotuj się do egzaminu z korepetytorem 

Korepetycje do egzaminów zawodowych to doskonały sposób na przygotowanie się do ważnych testów i egzaminów w ramach danego zawodu.

Zanim zaczniesz szukać korepetytora, zastanów się nad swoimi celami i potrzebami. Jakie obszary wiedzy lub umiejętności chcesz wzmocnić przed egzaminem zawodowym? Czy potrzebujesz wzmocnić swoją wiedzę teoretyczną o zawodzie, a może chciałbyś zanurzyć się w praktykę i dopracować niektóre obszary? To pomoże ci znaleźć korepetytora o odpowiednich kwalifikacjach.

Pamiętaj, że możesz poszukać świetnych korepetytorów zawodowych, wpisując w Internecie frazy takie jak “egzamin zawodowy korepetycje Poznań”, czy “nauczyciele zawodu hydraulik Warszawa”. W dobie Internetu nie musisz ograniczać się wyłącznie do specjalistów z twojej okolicy. Część korepetytorów oferuje zajęcia online, które sprawdzą się świetnie podczas nauki do części teoretycznej egzaminu. 

Upewnij się, że wybrany korepetytor ma odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w nauczaniu przedmiotu lub obszaru, który cię interesuje. Możesz prosić o informacje o wykształceniu, doświadczeniu zawodowym oraz referencje od innych uczniów.

Kiedy już wybierzesz korepetytora, ustalcie harmonogram spotkań, który będzie dostosowany do twojego rozkładu zajęć i potrzeb. Regularne spotkania będą kluczem do efektywnej nauki.