egzaminie eksternistycznym

Egzaminy eksternistyczne pozwalają na zweryfikowanie wiedzy, kompetencji i umiejętności, które zostały uzyskane poprzez edukację nieformalną. Podczas egzaminów sprawdzana jest wiedza nie tylko z danego etapu kształcenia, ale też wcześniejszych etapów edukacji. Taki egzamin można zdawać, aby sprawdzić i potwierdzić umiejętności ze szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia. W tym artykule znajdziesz wszelkie informacje na temat egzaminu eksternistycznego na poziomie szkoły podstawowej.  

Cel egzaminu 

Egzaminy zewnętrzne dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej zostały wprowadzone w sesji jesiennej 2019 roku, umożliwiając osobom dorosłym, które decydują się na samodzielną naukę, uzyskanie dyplomu ukończenia szkoły podstawowej.

Jakie przedmioty trzeba zdać?

Podczas egzaminów eksternistycznych z zakresu szkoły podstawowej, osoba podchodząca do egzaminu jest zobowiązania do napisania testów z następujących przedmiotów: 

 • matematyka, 
 • język polski, 
 • wiedza o społeczeństwie, 
 • jeden z wybranych języków obcych: angielski, rosyjski, niemiecki, francuski, 
 • historia,
 • biologia,
 • chemia,
 • geografia,
 • fizyka,
 • informatyka.

Pierwsza lekcja jest bezpłatna!

✔️ Zajęcia z korepetytorem online

✔️ Indywidualne zajęcia

✔️ Wykwalifikowani korepetytor

Ile punktów należy zdobyć, aby zdać egzamin eksternistyczny? Oceny z egzaminu i punktacja

Aby zdobyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej w wyniku egzaminów eksternistycznych, wymagane jest osiągnięcie co najmniej 30% punktów w każdym z przedmiotów egzaminacyjnych. Pozytywny wynik na egzaminach uprawnia osobę do otrzymania świadectwa, które jest wydawane przez komisję okręgową.

Procent punktów otrzymanych na egzaminie przelicza się na stopnie szkolne według poniższego wzoru: 

 • celujący – od 93% do 100% 
 • bardzo dobry – od 78% do 92% 
 • dobry – od 62% do 77%
 • dostateczny – od 46% do 61% 
 • dopuszczający – od 30% do 45%
 • niedostateczny – poniżej 30%

Kiedy odbywają się egzaminy eksternistyczne? 

Egzaminy odbywają się w dwóch sesjach rocznie:

 • Sesja jesienna trwa od 1 do 31 października.
 • Sesja zimowa trwa od 1 do końca lutego.

Dokładna data poszczególnych egzaminów jest ustalana i publikowana przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na oficjalnej stronie internetowej CKE 30 dni przed rozpoczęciem danej sesji.

Zgłaszanie chęci przystąpienia do egzaminów

Osoba, która pragnie przystąpić do egzaminów eksternistycznych na poziomie szkoły podstawowej, musi złożyć wniosek o dopuszczenie do tych egzaminów do okręgowej komisji egzaminacyjnej (OKE). Termin na złożenie wniosku upływa nie później niż dwa miesiące przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, tj. do końca lipca dla sesji jesiennej lub do końca listopada dla sesji zimowej.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna podejmuje decyzję w sprawie dopuszczenia osoby do egzaminów eksternistycznych na podstawie złożonego wniosku. Osoba ubiegająca się o dopuszczenie zostaje powiadomiona przez dyrektora OKE o wynikach postępowania kwalifikacyjnego w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.

Jeśli osoba zostanie zakwalifikowana do egzaminów, dyrektor OKE informuje ją o konieczności złożenia deklaracji, w której określa, z jakich przedmiotów zamierza zdawać egzaminy, oraz o konieczności wniesienia opłaty za te egzaminy lub możliwości ubiegania się o zwolnienie z opłat.

Osoba dopuszczona do egzaminu musi złożyć deklarację, w której określa przedmioty, z których zamierza zdawać egzaminy w danej sesji egzaminacyjnej, oraz dostarczyć dowód wniesienia opłaty za te egzaminy lub złożyć wniosek o zwolnienie z opłat. Termin na złożenie tych dokumentów upływa nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, tj. do końca sierpnia dla sesji jesiennej lub do końca grudnia dla sesji zimowej.

Ile kosztuje egzamin eksternistyczny po szkole podstawowej?

Informacje na temat obecnie obowiązujących opłat można uzyskać bezpośrednio od okręgowych komisji egzaminacyjnych.

W ilu sesjach należy zdać egzamin?

Okręgowe komisje egzaminacyjne dostarczają informacje dotyczące dostępnych sesji egzaminacyjnych oraz zasad przedłużania okresu składania egzaminów w uzasadnionych przypadkach. Jeśli osoba zdająca egzaminy musi ubiegać się o przedłużenie terminu, może to zrobić, składając odpowiedni wniosek do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE).

Osoba, która ponownie chce przystąpić do egzaminów eksternistycznych na tym samym poziomie szkoły w okresie krótszym niż 3 lata od ostatniego podejścia, ma możliwość złożenia wniosku do dyrektora OKE o uznawanie już zdanych egzaminów eksternistycznych.

Forma egzaminów

Egzaminy eksternistyczne są przeprowadzane w formie pisemnej. Każdy zdający otrzymuje arkusz egzaminacyjny, na którym znajdują się różnego rodzaju zadania:

 1. Zadania zamknięte, które mogą mieć formę wielokrotnego wyboru, typu prawda-fałsz lub zadania do dopasowania.
 2. Zadania otwarte, które obejmują zadania z lukami, krótkie odpowiedzi oraz zadania wymagające bardziej rozbudowanej odpowiedzi.

Na arkuszu egzaminacyjnym znajdują się wyłącznie zadania egzaminacyjne, a także miejsce do ich rozwiązania. Przy każdym zadaniu jest określona maksymalna liczba punktów, jakie można zdobyć za poprawne rozwiązanie. Pierwsza strona arkusza egzaminacyjnego zawiera instrukcje, które trzeba przeczytać i należy stosować się do nich podczas trwania egzaminu. Arkusze są oznaczone specjalnymi kodami.

Znajdź korepetytora i zdaj egzamin eksternistyczny 

Podejście do egzaminu zewnętrznego wymaga dużej determinacji i wkładu pracy. Jeżeli masz problemy z jakimiś zagadnieniami albo przedmiotami, warto skonsultować się z korepetytorami, którzy mają doświadczenie w przygotowaniu do tego typu egzaminów. 

Wystarczy, że w wyszukiwarkę wpiszesz frazę, używając takiego wzoru “korepetycje + egzamin eksternistyczny + nazwa przedmiotu, który chcesz podszkolić + nazwa twojego miasta”, np. korepetycje egzamin eksternistyczny biologia Warszawa, czy też “nauczyciel +nazwa przedmiotu+egzamin eksternistyczny + miejscowość”, np. nauczyciel matematyki egzamin eksternistyczny podstawówka Poznań. 

Pamiętaj, że w dobie Internetu i nauki online nie musisz ograniczać się wyłącznie do nauczycieli i korepetytorów dostępnych w twoim mieście. Możesz wyszukać innych specjalistów, niezależnie od tego, gdzie mieszkasz. W ten sposób masz jeszcze lepsze szanse zdać egzamin, ponieważ otrzymasz najlepszą, wyspecjalizowaną pomoc.